• Gernova Tegels Natuursteen & Badkamers
  ContactGernova uw specialist in badkamers en tegels.

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met GERNOVA TEGELS – NATUURSTEEN EN BADKAMERS B.V., Goudenrijderhof 34A, 5551 VJ Valkenswaard, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK nummer 17107289.

Versie: april 2018 – versie 1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: 

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Salesfeed
 • Zendesk

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via  of door telefonisch contact met ons op te nemen via + Telefoon:+31 (0)40 204 08 48 op dinsdag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 16.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

KlantenService

Gernova Tegels- Natuursteen & Badkamers heeft kwaliteit en service hoog in hun vaandel staan en toets deze dan ook regelmatig bij hun leveranciers en klanten.
Voor levering plaatst vindt wordt er dan ook eerst gecontroleerd op volledigheid, kwaliteit en functionering van de onderdelen, indien dit laatste van toepassing is bij het bestelde product.
Bij installatie of afwerking zal er altijd nog een laatste check-up volgen samen met u bij oplevering van de opdracht.
Heeft onze ervaren opgeleide persoon zelf nog een hiaat ontdekt tijdens de werkzaamheden bijv. een niet correct functionerende thermostaat of u zelf later tijdens garantie een probleem ermee heeft zal dit i.s.m. de leverancier snel mogelijk worden opgelost.

Vacatures

Bent u geïntereseerd in een baan bij Gernova?

Wij willen dan ook graag met u kennismaken.

Stuur of mail je open sollicitatie voorzien van CV naar Dhr. van Gerven (klik hier voor de gegevens).

Het Gernova Team

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.gernova.nl) van Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers, Goudenrijderhof 34, 5551 VJ Valkenswaard, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 17107289. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico, onze privacyregels gelden alleen voor www.gernova.nl niet voor websites van anderen. Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke andere internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Gernova Tegels – Natuursteen en Badkamers behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.